Odoola Diep Son Karaa sanarra deemtee bishaan qulqulluu bifa diimaa qabu ykn manneen barnootaa qurxummii meeshaa ittisaa tokko malee daakuu ilaaluuf bilisa taata. Odolli Diep Son kan Van Phong Bay, Khanh Hoa, magaalaa Nha Trang irraa gara 60km fagaattee argamti. Odola xixiqqoo 3 of keessaa qaba: Hon Bip, Hon Giua, Hon Duoc. Wanti Diep Son keessatti mul'atu daandii cirrachaa gara 1km dheeratu kan galaana walakkaa jiru yoo ta'u, odola kana kan walqunnamsiisudha. Daawwattoonni odola tokko irraa gara odola biraatti salphaatti deemuun galaana guddaa bifa diimaa qabu gidduutti suuraawwan caalaatti ifa taʼan fayyadamuu dandaʼu. Waa'een Diep Son yeroo dubbannu namoonni baay'een battaluma sanatti daandii bishaan jalaa deemsa adda ta'e ni yaadu. Yeroo bishaan olkaʼu karaan sun galaana guddaa qofa hafe, bishaan sun yeroo duubatti deebiʼu garuu karaan odolawwan sadan wal qunnamsiisu deebiʼee mulʼata. Bakki kun ammallee amala bosona kan qabu fakkaata sababiin isaas turizimii baay’ee waan hin fayyadamneef, irra caalaa bifa ofumaan ummataatiin. Sababni qilleensi baay'ee haaraa fi qabbanaawaa ta'e sitti dhaga'amu kanaafi. Jireenyi odola kanaas baayyee salphaa fi idyllic dha. Karoora bashannansiisaa kana caalaatti mijataa gochuuf, daawwattoonni Muddee hanga Juunitti gara Diep Son Island Nha Trang keessa jirutti imaluu qabu sababiin isaas yeroon kun yeroo hunda caalaa gaarii ta’ee fi haala qilleensaa goggogaa, ho’aa fi rooba xiqqaa ta’e waan ta’eef. Galaanni tasgabbaa'aan dooniiwwan gara odola kanaatti akka deeman saffisaa fi mijataa kan taasisu yoo ta'u, balaa namoonni dhukkuba galaanaatiin qabamuu isaanii daangessuuf gargaara. Haa ta'u malee, warra namoota baay'ee fi sagalee hin jaalanneef, ammallee yeroo namoonni muraasa ta'anitti daawwannaa odola Diep Son Nha Trang gochuun haala nagaa, tasgabbaa'aa fi adda ta'e kana mi'eeffachuu dandeessu.

Hashtags: #OdoolaDiepSon

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.