Ky Co adasyna aýak basanyňyzda, beýik gaýaly daglaryň aşagynda ak çäge kenary bolar. Dürli şekilli we ululykdaky gaýalar tükeniksiz uzalyp gidýär, gaýa gaýalary göni deňze uzalyp, ajaýyp we şahyrana sahna döredýär. KỲ CO syýahatçylyk meýdançasyna gelseňiz, haýran galarsyňyz. Jadylaýjy tebigy görnüşlerden lezzet alyp bilersiňiz, irden deňizde günüň dogmagyna tomaşa edip bilersiňiz we günortan dagyň gün ýaşmagyny garşylap bilersiňiz, diňe bu ýeriň eýe bolan aýratyn zady ajaýyp, asuda, arassa howa. hiç ýerde tapylmady. “Bai Ky Co Quy Nhon” -a geliň, hökman size tebigy gözellik bilen gyzykly duýgy berer. Bu ýer hakykatdanam tutuş maşgala bilen Wýetnamyň Maldiw adalary ýaly tebigaty başdan geçirmek üçin ajaýyp saýlawdyr. Kuý Nhonyň howasy ýumşak, şonuň üçin bu ýere ýylyň islendik wagtynda gelip bilersiňiz, ýöne iň amatlysy üçin fewral-awgust aýlarynda gitmeli. Bu wagt howa salkyn, az ýagyş syýahat etmek we gezelenç etmek üçin has aňsat.

Hashtags: #KyCobirkenar#KyCokenarwyetnam

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.