Esanga ya Diep Son Okozala na bonsomi ya kotambola na nzela wana mpe kotala mai ya langi ya bule ya polele to biteyelo ya mbisi oyo ezali kobɛta mai kozanga eloko moko ya komibatela. Esanga Diep Son ezali ya Van Phong Bay, Khanh Hoa, pene na 60km longwa na engumba Nha Trang. Ezali na bisanga 3 ya mike : Hon Bip, Hon Giua, Hon Duoc. Eloko oyo emonanaka mingi na Diep Son ezali nzela ya zelo ya bolai ya pene na 1km na katikati ya mbu, oyo ekangisaka bisanga yango. Bapaya bakoki kotambola na makolo longwa na esanga moko kino na esanga mosusu kozanga mpasi mpe kosalela bafɔtɔ oyo ezali komonana polele mingi na katikati ya mbu monene ya bule. Soki etali Diep Son, bato mingi bakanisaka mbala moko nzela ya kotambola na nse ya mai oyo ekeseni na mosusu nyonso. Na ntango ya mai makasi, nzela yango elimwaka mpe etikalaka kaka mbu monene, kasi ntango mai ekiti, nzela oyo ekangisaka bisanga misato yango ebimaka lisusu. Esika oyo emonani lokola ezali kaka kobatela bizaleli ya zamba mpo tourisme e exploité mingi te, mingi mingi na forme spontanée ya peuple. Yango nde ntina oyo okoyoka mopɛpɛ ya sika mpenza mpe ya malili. Bomoi na esanga yango ezali mpe pɛtɛɛ mpenza mpe ezali kitoko mpenza. Mpo na kosala ete mwango ya kosepelisa ezala malamu mingi, bapaya basengeli kokende na esanga Diep Son na Nha Trang kobanda sanza ya zomi na mibale kino sanza ya motoba mpo ete oyo ezali ntango oyo eleki malamu na ntango ya kokauka, ya molunge mpe mbula moke. Mbu ya kimya esalaka ete masuwa ekende nokinoki mpe ezala malamu mpo na kokende na esanga yango, mpe yango esalisaka mpo bato bábɛla maladi ya mbu te. Kasi, mpo na baoyo balingaka te ebele ya bato mpe makɛlɛlɛ, okoki kaka kosala mobembo na esanga Diep Son Nha Trang na ntango oyo bato moke bazali mpo na kosepela na mopɛpɛ ya kimya, ya kimya mpe oyo ekokani na mosusu te.

Hashtags: #EsangayaDiepSon

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.