Doc Let Nha Trang ɔ Doc Let de na Ninh Hai wɔd, Ninh Hoa tɔŋ, Khanh Hoa, lɛk 49km sawt pan Nha Trang siti sɛnt. Dɔktɔ Lɛt Bich tinap tranga wan wit in lɔng lɔng wayt san ɛn blu pɔpla dɛn we de sheb di men land frɔm di si. Doc Let Nha Trang na wan pan di atraktiv ples dɛm fɔ di kɔstal siti, i gɛt lɔng kɔstlayn, fayn wayt san ɛn klia blu wata. Doc Let bich gɛt big ɛn ay sand slop dɛn we de stret te to di si. Dɔn bak bikɔs dɛn sand slop dɛn de ambɔg, di wan dɛn we go kam go fil se ɛni stɛp de slo. Vizita dɛn kin pik fɔ travul go na Doc Let Nha Trang, Nha Trang siti wit plen ɔ tren. Di gɔst dɛn kin buk flayt tikɛt fɔ go na Kam Ranh aypɔt, dɔn dɛn kin rɛnt taksi ɔ motoka fɔ go na Dɔktɔ Lɛt. Doc Let Beach gɛt eria usay visitɔ dɛn kin kamp. So, yu kin pripia tɛnt ɔ rɛnt am na di sayt, kam wit it ɛn drink, pripia faya wud fɔ kamp na nɛt ɛn put yusɛf insay di fayn fayn myuzik nia di faya we de flik wit yu padi dɛn. Neks to Doc Let, Ninh Thuy fishin vilej de we nɔ de fa ɛn na wan ples we turis dɛn kin go na Nha Trang we bɔku pipul dɛn sabi. Di pipul dɛn na di fishin vilej rili fayn ɛn dɛn kin ebul fɔ tɔk to dɛn. Na ya, pipul dɛn we go kam go mit wan fayn smɔl vilej get we dɛn peint wit pink laym, we na rustik bɔt we rili spɛshal. Wan intrestin ɛkspiriɛns we yu kam na Ninh Thuy fishin vilej na fɔ tek pat pan di tin dɛn we di fishaman dɛn na di fishin vilej de du ɛvride. Wit dis aktiviti, visitors go ɔndastand mɔ bɔt di layf fɔ di pipul dɛn na di wayl ayland.

Hashtags: #Dokletbichkanhhoa

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.