Doc Let Nha Trang ykn Doc Let kutaa Ninh Hai, magaalaa Ninh Hoa, Khanh Hoa, gara 49km kibba giddugala magaalaa Nha Trang irraa fagaatee argama. Doc Let Beach cirracha adii dheeraa fi poplars bifa diimaa lafa guddicha galaana irraa adda baasuun adda ta'a. Doc Let Nha Trang bakkeewwan hawwataa magaalaa qarqara galaanaa jiran keessaa tokko yoo ta'u, qarqara galaanaa dheeraa, cirracha adii gaarii fi bishaan qulqulluu bifa diimaa qaba. Doc Let beach cirracha guddaa fi olka’aa hanga galaanaatti diriiru qaba. Akkasumas, danqaan qarqara cirrachaa sanaa irraa kan kaʼe, daawwattoonni tarkaanfiin tokkoon tokkoon isaa akka suuta jedhu itti dhagaʼama. Daawwattoonni xiyyaaraan ykn baaburaan gara Doc Let Nha Trang, Nha Trang city deemuu filachuu danda'u. Keessummoonni tikkeettii balalii gara buufata xiyyaaraa Cam Ranh buufatu, achiis taaksii ykn mootar saayikilii kireeffachuun gara Doc Let. Doc Let Beach naannoo daawwattoonni itti buufata danda'an qaba. Kanaaf dunkaana qopheessuu ykn bakka sanatti kireeffachuu, nyaataa fi dhugaatii fiduu, halkan kaampiidhaaf muka ibiddaa qopheessuu fi hiriyyoota keessan waliin ibidda lilmoodhaan muuziqaa mi’aawaa ta’e keessatti of cuuphuu dandeessu. Doc Let cinatti, ganda qurxummii Ninh Thuy kan fagoo hin taanee fi bakka turistii baay'ee beekamaa Nha Trang ti. Namoonni ganda qurxummii qaban baayʼee michuu fi itti dhihaata. Asitti daawwattoonni karra gandaa xiqqaa bareedaa liim bifa pilaastikiitiin dibame, baadiyyaa garuu baayyee adda ta'e ni qunnamu. Muuxannoon hawwataan yeroo gara ganda qurxummii Ninh Thuy dhuftan sochii guyyaa guyyaa qurxummii qaban ganda qurxummii qaban irratti hirmaachuudha. Gocha kanaan daawwattoonni waa’ee jireenya namoota odola bosona kanaa caalaatti ni hubatu.

Hashtags: #DocHaaqarqaragalaanaaKhanhHoa

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.