Doc Let Nha Trang ýa-da Doc Let, Ninh Hoa şäheriniň Ninh Hoa bölüminde, Hanh Hoa, Nha Trang şäher merkezinden takmynan 49 km günortada ýerleşýär. “Doc Let Beach” materigi deňizden aýyrýan ak gum we gök tirýekleri bilen tapawutlanýar. Doc Let Nha Trang kenarýaka şäheriniň özüne çekiji ýerlerinden biri, uzyn kenar ýakasy, nepis ak gum we açyk gök suwy bar. Doc Let plýa beachda deňze çenli uzalyp gidýän uly we beýik gum eňňitleri bar. Şeýle hem şol gum eňňitleriniň päsgelçilikleri sebäpli myhmanlar her ädimiň haýallaýandygyny duýarlar. Bu ýere gelýänler uçar ýa-da otly bilen Nha Trang şäheriniň Doc Let Nha Trang şäherine syýahat edip bilerler. Myhmanlar Kam Ranh howa menziline uçuş biletlerini bron edýärler, soň bolsa Doc Let-a taksi ýa-da motosikl kärendesine alýarlar. “Doc Let Beach” myhmanlaryň düşelge gurup biljek ýeri bar. Şonuň üçin çadyr taýýarlap ýa-da ýerinde kärendesine alyp bilersiňiz, iýmit we içgi getirip bilersiňiz, gije düşelge üçin odun taýýarlap bilersiňiz we dostlaryňyz bilen ýalpyldawuk otuň ýakymly sazyna çümüp bilersiňiz. “Doc Let” -iň gapdalynda uzakda däl we Nha Trangyň iň meşhur syýahatçylyk mekany bolan Ninh Thuy balykçylyk şäherçesi bar. Balykçylyk şäherçesiniň ýaşaýjylary örän mylaýym we ýakyn adamlar. Bu ýere gelýänler gülgüne hek bilen boýalan, rustiki, ýöne gaty üýtgeşik kiçijik oba derwezesine duşarlar. Ninh Thuy balykçylyk obasyna geleniňizde gyzykly tejribe, balykçy obasyndaky balykçylaryň gündelik işlerine gatnaşmakdyr. Bu çäre bilen myhmanlar ýabany adadaky adamlaryň durmuşy barada has köp düşünerler.

Hashtags: #DocBeachHanhHoa

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.