Doc Let Nha Trang goba Doc Let e ​​hwetšwa ka lefelong la Ninh Hai, toropong ya Ninh Hoa, Khanh Hoa, e ka bago 49km ka borwa bja bogareng bja toropo ya Nha Trang. Doc Let Beach e eme ka ntle ka karolo ya yona ye telele ya santa ye tšhweu le dipoplare tše talalerata tšeo di aroganyago nagakgolo le lewatle. Doc Let Nha Trang ke e nngwe ya mafelo a kgahlišago a toropo ya lebopong, e na le lebopong le letelele, santa ye botse ye tšhweu le meetse a matala a hlakilego. Doc Lebopo la Let le na le maphoto a magolo le a godimo a santa a otlollelago go fihla lewatleng. Le gona ka baka la go šitišwa ga maphoto ao a santa, baeng ba tla ikwa gore mogato o mongwe le o mongwe o fokotšega. Baeti ba ka kgetha go ya Doc Let Nha Trang, toropong ya Nha Trang ka sefofane goba terene. Baeti ba beakanya dithekethe tša sefofane go ya boema-fofaneng bja Cam Ranh, ke moka ba hira thekisi goba sethuthuthu go ya Doc Let. Doc Let Beach e na le lefelo leo baeti ba ka hlomago mešaša go lona. Ka fao, o ka lokišetša tente goba wa e hira lefelong leo, wa tliša dijo le dino, wa lokišetša dikgong tša go kampa bošego gomme wa inela mminong wa melodi ka mollong wo o phadimago le bagwera ba gago. Go bapa le Doc Let, go na le motsana wa go rea dihlapi wa Ninh Thuy wo o lego kgole gomme ke lefelo le le tumilego kudu la baeti la Nha Trang. Batho ba motse wa go rea dihlapi ba na le bogwera kudu e bile ba a batamelega. Mo, baeti ba tla kopana le kgoro ye botse ye nnyane ya motse yeo e pentilwego ka kalaka ye pinki, ya rustic eupša ye e kgethegilego kudu. Phihlelo e kgahlišago ge o etla motseng wa go rea dihlapi wa Ninh Thuy ke go tšea karolo medirong ya letšatši le letšatši ya barei ba dihlapi motseng wa go rea dihlapi. Ka modiro wo, baeti ba tla kwešiša kudu ka bophelo bja batho ba sehlakahlakeng sa hlaga.

Hashtags: #DocALebopongKhanhHoa

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.