Diep Son adasy Şol ýoldan ýöräp, açyk gök suwy ýa-da gorag enjamlary bolmazdan ýüzýän balyk mekdeplerine tomaşa edip bilersiňiz. Diep Son adasy, Nha Trang şäherinden takmynan 60 km uzaklykda ýerleşýän Hanh Hoa Wan Phong aýlagyna degişlidir. 3 sany kiçijik adadan ybarat: Hon Bip, Hon Giua, Hon Duoc. “Diep Son” -yň iň görnükli aýratynlygy, adalary birleşdirýän deňziň ortasyndaky 1 km töweregi çägeli ýol. Bu ýere gelýänler bir adadan beýlekisine aňsatlyk bilen ýöräp, ägirt uly gök deňziň arasynda has aýdyň suratlardan peýdalanyp bilerler. “Diep Son” barada aýdylanda, köp adam derrew suwuň täsin ýoly hakda pikir edýär. Highokary tolkun bilen ýol diňe ullakan deňzi galdyryp ýitýär, ýöne suw azalanda üç adany birleşdirýän ýol peýda bolýar. Bu ýer henizem ýabany häsiýeti saklaýana meňzeýär, sebäbi syýahatçylyk esasan halkyň öz-özünden ulanylmady. Ine, gaty täze we salkyn atmosferany duýarsyňyz. Adadaky durmuş hem gaty ýönekeý we manysyz. Gyzykly meýilnamany has amatly etmek üçin myhmanlar dekabr aýyndan iýun aýyna çenli Nha Trangdaky Diep Son adasyna syýahat etmeli, sebäbi bu gurak, yssy howa we az ýagyş bilen iň amatly döwür. Calmuwaş deňiz, gämileriň ada gitmegini has çalt we amatly edýär, bu adamlaryň deňiz keseline uçramak howpuny çäklendirýär. Şeýle-de bolsa, märekäni we sesi halamaýanlar üçin asuda, asuda we üýtgeşik atmosferadan lezzet almak üçin az adam wagtynda Diep Son Nha Trang adasyna gezelenç edip bilersiňiz.

Hashtags: #DiepSonadasy

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.