ደሴት ዲፕ ሶን። ኣብቲ መንገዲ ክትከይድን ነቲ ንጹር ሰማያዊ ማይ ወይ ኣብያተ ትምህርቲ ዓሳታት ብዘይ ዝኾነ መከላኸሊ ክሕንብሱ ክትዕዘብን ናጻ ክትከውን ኢኻ። ደሴት ዲፕ ሶን ካብ ከተማ ንሃ ትራንግ ኣስታት 60 ኪ.ሜ ርሒቓ እትርከብ ቫን ፎንግ ቤይ፡ ካን ሆኣ እያ። 3 ንኣሽቱ ደሴታት ዝሓዘት እያ፡ Hon Bip, Hon Giua, Hon Duoc. እቲ ኣዝዩ ጐሊሑ ዝረአ መለለዪ ዲፕ ሶን፡ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝርከብ ዳርጋ 1 ኪ.ሜ ዝንውሓቱ ሑጻዊ ጽርግያ ኮይኑ፡ ነተን ደሴታት ዘራኽብ እዩ። በጻሕቲ ካብ ሓንቲ ደሴት ናብ ካልእ ደሴት ብቐሊሉ ብእግሮም ክኸዱን ኣብ ማእከል እቲ ገዚፍ ሰማያዊ ባሕሪ ዝያዳ ንጹር ስእልታት ክጥቀሙን ይኽእሉ። ብዛዕባ ዳይፕ ሶን ክመጽእ ከሎ፡ ብዙሓት ሰባት ብኡንብኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትሕቲ ማይ ዘሎ ፍሉይ መገዲ እግሪ ይሓስቡ። ውሕጅ ኣብ ዝዓርግሉ እዋን እቲ ጽርግያ ነቲ ገዚፍ ባሕሪ ጥራይ ገዲፉ ይጠፍእ፣ እቲ ማይ ምስ ዝንሳሕ ግን እቲ ነተን ሰለስተ ደሴታት ዘራኽብ ኣሰር ዳግማይ ይቕልቀል። እዚ ቦታ እዚ ሕጂ’ውን ነቲ ዱር ባህሪ ዝዓቀበ ይመስል ምኽንያቱ ቱሪዝም ብቐንዱ ብድንገታዊ መልክዕ ህዝቢ ብዙሕ ስለዘይተመዝመዘ። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ኣዝዩ ፍሩይን ዝሑልን ሃዋህው ዝስምዓካ። ኣብታ ደሴት ዘሎ ህይወት እውን ኣዝዩ ቀሊልን ምቹእን እዩ። እቲ ዘዘናግዕ ውጥን ዝያዳ ምቹእ ንምግባር፡ በጻሕቲ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ሰነ ናብ ደሴት ዲፕ ሶን ኣብ ንሃ ትራንግ ክገሹ ኣለዎም ምኽንያቱ እዚ እዋን እዚ እቲ ዝበለጸ ምቹእ ግዜ ምስ ደረቕን ውዑይን ኩነታት ኣየርን ውሑድ ዝናብን እዩ። እቲ ህዱእ ባሕሪ መራኽብ ናብታ ደሴት ንኽግዕዛ ዝቐልጠፈን ምቹእን ይገብሮ፣ እዚ ድማ ሰባት ብባሕሪ ናይ ምሕማም ሓደጋ ንምግዳብ ይሕግዝ። ይኹን እምበር ነቶም ነቲ ህዝብን ጫውጫውን ዘይፈትዉ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ውሑዳት ሰባት ኣብ ዘለዉሉ እዋን ኣብ ደሴት ዲፕ ሶን ንሃ ትራንግ ዑደት ብምግባር ነቲ ሰላማዊ፡ ህዱእን ፍሉይን ሃዋህው ከተስተማቕሩ ትኽእሉ ኢኹም።

Hashtags: #ደሴትዲፕሶን።

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.