डिएप सोन जुंवो त्या वाटेर चलपाक आनी निवळ निळें उदक वा कसलेंच संरक्षणात्मक साधन नासतना पोंवपी नुस्त्याच्यो शाळा पळोवपाक मेकळीक मेळटली. डिएप सोन जुंवो न्हा ट्रांग शारासावन सुमार ६० किमी.अंतराचेर आशिल्ल्या खान होआ हांगाच्या व्हान फोंग खाडीचो. तातूंत ३ ल्हान जुंवे आसात: होन बिप, होन गिउआ, होन डुओक. डिएप सोन हें सगळ्यांत म्हत्वाचें खाशेलपण म्हळ्यार दर्याच्या मदीं सुमार १ किमी.लांब रेंवट रस्तो, जुंव्यांक जोडपी. अभ्यागतांक एका जुंव्या वयल्यान दुसऱ्या जुंव्याचेर सहजतायेन वचूंक मेळटा आनी अफाट निळ्या दर्याच्या मदीं चड जिवंत फोटोंचो लाव घेवंक मेळटा. डिएप सोनाची गजाल येता तेन्ना जायत्या जाणांक रोखडोच उदकापोंदाचो अद्वितीय चलपाचो मार्ग दिसता. भरती येतकच रस्तो ना जावन फकत अफाट दर्या उरता, पूण उदक फाटीं सरतकच तीन जुंव्यांक जोडपी मार्ग परतून दिसता. पर्यटनाचे चडशे शोशण जावंक नाशिल्ल्यान हे सुवातेर अजूनय रानटी स्वरूप तिगून उरलां अशें दिसता, मुखेलपणान लोकांच्या सहज रुपांत. ताकाच लागून तुमकां सामकें ताजें आनी थंड वातावरण दिसतलें. जुंव्यावयलें जिवीतय खूब सादें आनी रम्य आसा. मजेशीर येवजण चड सोयी खातीर भोंवडेकारांनी डिसेंबर ते जून मेरेन न्हा ट्रांगांतल्या डिएप सोन जुंव्याचेर वचचें कारण सुकें, उश्ण हवामान आनी उणो पावस आशिल्लो हो सगळ्यांत आदर्श वेळ. शांत दर्याक लागून तारवां जुंव्यार वचपाक बेगीन आनी सोयीस्कर जातात, जाका लागून लोकांक दर्या दुयेंस जावपाचो धोको मर्यादीत करपाक मदत जाता. पूण गर्दी आनी आवाज आवडनाशिल्ल्यांक अजूनय थोड्या लोकांच्या वेळार डिएप सोन न्हा ट्रांग जुंव्याची भोंवडी करून शांत, शांत आनी खाशेलें वातावरण पळोवंक मेळटा.

Hashtags: #डिएपसोनजुंवो

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.