ताच्या खाशेल्या सोबीतकायेक लागून गेन्ह रंगाक संस्कृताय आनी म्हायती मंत्रालयान राश्ट्रीय स्मारक म्हूण क्रमांक दिला. दोंगरा कुशीक कवी हान मॅक तु - व्हिएतनामी कविता गांवांतलो एक नामनेचो कवी हाची विसव घेवपाची सुवात आसा. हांगाच्यान भोंवडेकारांक क्युय न्होन शाराचे उदेंतेक आनी ताचे पलतडीं, फुओंग माई व्दीपकल्प आनी थि नाई सरोवर भावनीक चित्र म्हणून पळोवंक मेळटा. गेन्ह रंग ही राजा बाओ दाई हाणें १९२७ वर्सा राजघराण्याखातीर रिसॉर्ट म्हणून वेंचून काडली. दोंगराच्या देगेवयल्या वळवळपी घाण रस्त्याचेर वचून भोंवडेकारांक ल्हारां कडेन तांतयां भशेन गुळगुळीत जावपी अगणित कोंड्यांचो एक आगळोच दर्यादेग अशा प्रकारच्या शिल्पांचो आदर करप्यांक मेळटलो. giant, हांगा आराम करपाक येतना नाम फुओंग होआंग हाऊक समर्पीत केल्ली सुवात, देखून ताका होआंग हाऊ दर्यादेग अशेंय म्हण्टात; घोवाची वाट पळोवपी बायलेच्या आकाराभशेन ल्हारां आनी दर्याच्या वाऱ्यान कोरांतिल्लो वोंग फु फातर; वाऱ्या मुखार आनी काळा मुखार "पिरायेच्या अदमती" पराक्रमी शींवाची प्रतिमा आशिल्ली खडपांची माळ; तिएन सा दर्यादेग इतली सोबीत आसा की ताचेर आख्यायिकांचो रंग आसा.

Hashtags: #घेन्हरंगतिएनसा#क्वीन्होनसिटीबिन्हदिन्ह

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.