काइ को जुंव्याचेर पांय दवरल्यार उंच फातरांच्या दोंगरांच्या सकयल पातळिल्ली धवी रेंव दर्यादेग आसतली. जायत्या वेगवेगळ्या आकार आनी आकाराचे फातर अशेंच अशेंच पातळ्ळ्यात, खडपाचे फातर सरळ दर्याक पातळ्ळ्यात आनी एक दृश्य तयार जाता जो भव्य आनी काव्यात्मक असोय आसता. KỲ CO Tourist Area हांगा येवन तुमची तोखणाय जातली. तुमी मनभुलोवपी सैमीक दृश्यांचो आस्वाद घेवंक शकतात, सकाळीं दर्याचेर सुर्योदय पळोवंक शकतात आनी दनपारां दोंगराचेर सुर्यास्ताक येवकार दिवंक शकतात आनी फकत ह्या जाग्यार आशिल्ली एक खाशेली गजाल म्हळ्यार अद्भुत, शांत, ताजी हवेची. जी खंयच मेळना. हांगा येयात Bai Ky Co Quy Nhon तुमकां सैमीक सोबीतकाय आशिल्ली एक मनोरंजक भावना नक्कीच दितली. ही सुवात खरेंच पुराय कुटुंबासयत सैमाचो अणभव घेवपाक एक बरी पर्याय – व्हिएतनामाच्या मालदीवा सारकी सुवात. क्युय न्होन हांगा सौम्य हवामान आशिल्ल्यान वर्साच्या खंयच्याय वेळार हांगा येवंक मेळटा, पूण चड सोयी खातीर फेब्रुवारी ते ऑगस्ट मेरेन वचचें. ह्या वेळार हवामान थंड आसता, उणो पावस भोंवपाक आनी भोंवपाक सोंपें आसता.

Hashtags: #KyCoएकदर्यादेग#KyCoदर्यादेगव्हिएतनाम

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.