ޑޮކް ލެޓް ންހާ ޓްރަންގް ނުވަތަ ޑޮކް ލެޓް ހުންނަނީ ނާ ޓްރަންގް ސިޓީ ސެންޓަރުގެ ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 49 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ޚާން ހޯއާގެ ނިން ހޯ ޓައުންގެ ނިންހް ހައި ވޯޑްގަ އެވެ. ޑޮކް ލެޓް ބީޗް ވަކިން ފާހަގަކޮށްލެވޭނީ ބިމާއި ކަނޑާ ވަކިކޮށްފައިވާ ހުދު ވެލިގަނޑާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޕޮޕްލާތަކުގެ ދިގު ސަރަހައްދަކުންނެވެ. ޑޮކް ލެޓް ންހާ ޓްރަންގް އަކީ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީގެ ޝައުގުވެރި މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަންޒިލެވެ، ދިގު އައްސޭރިފަށާއި، ރީތި ހުދު ވެލިގަނޑަކާއި، ސާފު ކަޅު ފެންގަނޑެކެވެ. ޑޮކް ލެޓް ބީޗްގައި މޫދާ ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ ބޮޑެތި އަދި އުސް ވެލިގަނޑުތަކެއް ހުރެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ވެލިގަނޑުތަކުގެ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ލަސްވެފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޯޓުން ނުވަތަ ރޭލުން ޑޮކް ލެޓް ންހާ ޓްރަންގް، ނާ ޓްރަންގް ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެވެ. ގެސްޓުން ކެމް ރަން އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޓިކެޓް ބުކްކޮށް، ދެން ޓެކްސީ ނުވަތަ މޮޓޯސައިކަލެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ޑޮކް ލެޓަށް ދާން ޖެހެ އެވެ. ޑޮކް ލެޓް ބީޗަކީ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޭމްޕް ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދެކެވެ. އެހެންކަމުން ޓެންޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ނުވަތަ އޮންސައިޓް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކާބޯތަކެތި ގެނެސް، ރޭގަނޑު ކޭމްޕް ކުރުމަށް ލަކުޑި ތައްޔާރުކޮށް، ރައްޓެހިންނާއެކު ވިދާ އަލިފާނުގެ ކައިރީގައި ރާގު މިއުޒިކުގައި ފީނައިގަނެވޭނެ އެވެ. ޑޮކް ލެޓްގެ ކައިރީގައި ހުންނަނީ މާ ދުރުގައި ނޫން ތަނެއްގައި އޮންނަ ނިންހް ތޫއީ މަސްވެރި ރަށެއް ކަމަށާއި އެއީ ނާ ޓްރަންގްގެ ފުދޭވަރަކަށް މަޝްހޫރު ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލެކެވެ. މަސްވެރި ރަށުގެ މީހުންނަކީ ވަރަށް އެކުވެރި، ގާތްކުރެވޭ ބައެކެވެ. މިތަނުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާނީ ޕިންކް ލައިމް ކުލަ ޖަހާފައިވާ ރީތި ކުޑަ ރަށެއްގެ ގޭޓެއް، ރަސްޓިކް ނަމަވެސް ވަރަށް ހާއްސަ ގޭޓެކެވެ. ނިން ތޫއީ މަސްރަށަށް އަންނައިރު ޝައުގުވެރިވާ ތަޖުރިބާއަކީ މަސްވެރި ރަށުގެ މަސްވެރިންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމެވެ. މި ހަރަކާތާއެކު ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަލު ޖަޒީރާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވިސްނޭނެ އެވެ.

Hashtags: #ޑޮކްލެޓްބީޗްޚާންހޯއާއެވެ

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.