ޑައިޕް ސޮން އައިލެންޑް އެވެ އެ މަގުގައި ހިނގައިގަނެ، ސާފު ނޫކުލައިގެ ފެން ނުވަތަ މަސްތަކުގެ ސްކޫލްތައް ފަތަން އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތެއް ނެތި ބަލަން މިނިވަން ވާނެއެވެ. ޑިއެޕް ސޮން އައިލެންޑަކީ ންހާ ޓްރަންގް ސިޓީއާ ގާތްގަނޑަކަށް 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ވެން ފޮންގް ބޭ، ޚާން ހޯއާ އަށެވެ. އެއީ ކުދި 3 ޖަޒީރާއެއް ކަމަށްވާ ހޮން ބިޕް، ހޮން ޖިއުއާ، ހޮން ޑޫއޯކް ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޖަޒީރާއެކެވެ. ޑައިޕް ސޮންގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފައަކީ ކަނޑުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ކިލޯމީޓަރު ދިގު ވެލިގަނޑެއް، ޖަޒީރާތައް ގުޅުވައިދޭ މަގެވެ. ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އެއް ޖަޒީރާއިން އަނެއް ޖަޒީރާއަށް ހިނގާފައި ގޮސް، ބޮޑު ކަޅު ކަނޑުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދިރުމެއް ހުރި ފޮޓޯތަކުގެ ފައިދާ ނަގައިލެވޭނެ އެވެ. ޑައިޕް ސޮންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ވަގުތުން ވިސްނެނީ ފެންގަނޑު ދަށުގައި ހިނގާފައިވާ ތަފާތު މަގެވެ. އުދަ އަރާ ވަގުތު މަގު ގެއްލިގެން ދާނީ ހަމައެކަނި އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަނޑު ނަމަވެސް ފެން ފަހަތަށް ޖެހުމުން ތިން ޖަޒީރާ ގުޅުވައިދޭ ފިޔަވަޅު އަލުން ފެނެ އެވެ. މިތަނުން އަދިވެސް ވަލު ސިފަ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތްހެން ހީވަނީ ފަތުރުވެރިކަން މާބޮޑަށް ބޭނުން ނުކުރެވިގެން، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ސިފައިގައެވެ. އެއީ ވަރަށް ތާޒާ ފިނި މާހައުލެއް އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ސަބަބެވެ. މި ޖަޒީރާގެ ދިރިއުޅުމަކީ ވެސް ވަރަށް ސާދާ އަދި އައިޑިލިކް ދިރިއުޅުމެކެވެ. މަޖާ ޕްލޭން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ޑިސެމްބަރު މަހުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ންހާ ޓްރަންގްގެ ޑިއެޕް ސޮން އައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހެނީ މިއީ ހިކި، ހޫނު މޫސުމާއި ވާރޭ މަދު ވަގުތަކަށް ވާތީ އެވެ. ހަމަޖެހޭ ކަނޑުގެ ސަބަބުން ބޯޓުތައް ޖަޒީރާއަށް ދަތުރުކުރުން އަވަސްވެ، އަރާމުކޮށް، ކަނޑުގެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެ އުޅޭ މީހުންނާއި އަޑުގަދަވުން ކަމުނުދާ މީހުންނަށް އަދިވެސް މަދު ބަޔަކު ތިބޭ ވަގުތެއްގައި ޑިއެޕް ސޮން ންހާ ޓްރަންގް ޖަޒީރާގެ ދަތުރެއް ކޮށްލާފައި އަމާން، ހަމަހިމޭން އަދި ތަފާތު މާހައުލުގެ އުފާ ހޯދައިލެވޭނެ އެވެ.

Hashtags: #ޑައިޕްސޮންއައިލެންޑްއެވެ

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.