ކައި ކޯ ޖަޒީރާގައި ފައި ޖަހާއިރު، އުސް ހިލަ ފަރުބަދަތަކުގެ ދަށުގައި ހުދު ވެލިގަނޑެއްގެ ގޮނޑުދޮށެއް ހުންނާނެ އެވެ. ތަފާތު އެތައް ބައްޓަމަކާއި ސައިޒެއްގެ ހިލަތައް ނިމުމެއް ނެތް ގޮތަކަށް ދިގުވެފައި ވާއިރު، ފަރުބަދަތަކުގެ ފަރުބަދަތައް ސީދާ ކަނޑާ ހަމައަށް ދިގުވެފައި ހުރުމުން އުފެދެނީ ޝަރަފުވެރި އަދި ޅެންވެރި މަންޒަރެކެވެ. KỲ CO ޓޫރިސްޓް އޭރިއާއަށް އަންނައިރު، ތިބާއަށް ތައުރީފު ކުރެވޭނެއެވެ. ޝައުގުވެރި ގުދުރަތީ މަންޒަރުތަކުން އުފާކޮށް، ހެނދުނު ކަނޑުގައި އިރުއަރާ މަންޒަރު ބަލާލުމާއި، މެންދުރު ފަހު ފަރުބަދަމަތިން އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލާލުމާއި، ހަމައެކަނި މިތަނަށް ލިބިފައިވާ ހާއްސަ ކަމަކީ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި، އަމާން، ތާޒާ ވައި އެވެ. އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނެތް އެއްޗެކެވެ. ބައި ކައި ކޯ ކުއީ ނޮން އަށް އައިސް މިތަނުން ކަނޑައެޅިގެން ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއެކު ޝައުގުވެރި އިހުސާސެއް ކުރެވޭނެއެވެ. މިތަނަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް މުޅި އާއިލާއާއެކު ގުދުރަތީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެއް – ވިއެޓްނާމްގެ މޯލްޑިވްސް ފަދަ ތަނެކެވެ. ކުއީ ނޮން އަކީ މޫސުން މަޑުމައިތިރި ރަށަކަށް ވާތީ އަހަރުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް މިތަނަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެންމެ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ފެބްރުއަރީ މަހުން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދާން ޖެހެ އެވެ. މިވަގުތު މޫސުން ފިނިވެ، މަދު ވާރޭ ވެހުމަކީ ދަތުރުފަތުރާއި ސިޓީ ބަލާލުމަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.

Hashtags: #ކައިކޯއަކީބީޗެއް،ކައިކޯބީޗްވިއެޓްނާމްއެވެ

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.