Tùy thuộc vào điều kiện môi trường nuôi cấy, giống loài của cơ thể vật chủ tạo ngọc.

Trong những loại ngọc trai, ngọc trai nước mặn là loại có giá trị kinh tế cao nhất.

Hashtags: #

Join Tour Nuôi cấy ngọc trai

Locate Guide

See more